Política de Privacidade

1. Identificación do Responsable do Tratamento

En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) e a Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD), infórmase que o responsable do tratamento dos datos persoais relacionados coa aplicación «CEUS APP» é CEUS WORLD, S.L., con domicilio social en C/ Rúa Maside, 29, 15176, Oleiros (A Coruña), teléfono 613 025 286 e correo electrónico de contacto info@ceus.app.

Aclárase que CEUS WORLD, S.L. non é responsable do tratamento de datos persoais na aplicación «CEUS BUSINESS». Nesta última, os datos serán xestionados por entidades públicas ou privadas, que serán as responsables do tratamento deses datos.

2. Finalidades do Tratamento

Para CEUS APP:

 • Recomendar, a través dun sistema de xeolocalización, lugares turísticos próximos (praias que mellor se axusten ás preferencias e necesidades do usuario).
 • Facilitar unha xestión eficiente e segura dos espazos acuáticos naturais, rexistrando incidencias nas praias polos servizos de salvamento e socorrismo.

Para CEUS BUSINESS:

 • Xestión das contas de usuario e contrasinais para o acceso restrinxido á aplicación.
 • Rexistro da entrada e saída do traballo dos socorristas.
 • Documentación e xestión de incidencias ocorridas nas praias, incluíndo datos de persoas accidentadas.
 • Facilitar a localización e resposta a incidencias mediante a xeolocalización dos socorristas.

3. Base Xurídica do Tratamento

Para CEUS APP:

 • O consentimento do interesado para un ou varios fins específicos (Artigo 6.1.a do RXPD).
 • A necesidade de protexer intereses vitais do interesado ou doutra persoa física (Artigo 6.1.d do RXPD).

Para CEUS BUSINESS:

 • A execución dun contrato no que o interesado é parte, neste caso, o contrato de prestación de servizos de salvamento e socorrismo.
 • O interese lexítimo do responsable do tratamento para garantir a seguridade e eficiencia na xestión de incidencias nas praias.
 • O consentimento do interesado, no que respecta á xeolocalización do socorrista.

4. Dereitos dos Usuarios

Os usuarios teñen dereito a:

 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais por motivos relacionados coa súa situación particular.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.
 • Retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para exercer estes dereitos, os usuarios poden contactar co responsable do tratamento a través do correo electrónico info@ceus.app ou mediante escrito dirixido a C/ Rúa Maside, 29, 15176, Oleiros (A Coruña).

No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

Pode consultar a información adicional e detallada en: Termos e condicións – (ceus.app).

5. Medidas de Seguridade

CEUS WORLD, S.L., comprométese a implementar as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.

6. Transferencias Internacionais de Datos

No caso de que os datos persoais sexan transferidos a un terceiro país ou organización internacional, CEUS WORLD, S.L., garante que se adoptarán as medidas axeitadas de protección conforme ao disposto na normativa aplicable en materia de protección de datos.

7. Prazo de Conservación dos Datos

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron recollidos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal, nin se elaborará ningún tipo de «perfil» en base á información facilitada, nin se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

8. Modificacións da Política de Privacidade

CEUS WORLD, S.L. resérvase o dereito a modificar a presente política de privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Neses casos, anunciaranse nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Para calquera consulta ou dúbida sobre esta política de privacidade, os usuarios poden poñerse en contacto a través do correo electrónico info@ceus.app.

Abrir chat
Trataremos sus datos con el fin de posibilitar la comunicación entre ambas partes mediante WhatsApp. La base legal es su consentimiento y el interés legítimo de CEUS WORLD SL. Los datos no serán cedidos a terceros, ni se elaborarán perfiles ni decisiones automatizadas.
Tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas ante CEUS WORLD SL en la dirección de correo electrónico info@ceus.app. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la AEPD.